„Mulţi chemaţi, puţini aleşi” (Joi, Săptămâna a XXI-a după Rusalii)

de | nov. 3, 2022

Evanghelia zilei: Lc 9, 7 – 11

În vremea aceea, când a auzit despre cele ce săvârşea Iisus, Irod Tetrarhul era în nedumerire, pentru că unii ziceau că Ioan s-a sculat din morţi; iar alţii, că Ilie s-a arătat; şi iarăşi alţii, că un prooroc dintre cei de demult a înviat. Irod însă zicea: lui Ioan eu i-am tăiat capul; cine este dar Acesta despre care aud astfel de fapte? De aceea căuta să-L vadă. Dar apostolii, înapoindu-se, au spus lui Iisus toate câte au făcut. Atunci El i-a luat cu Sine şi s-au dus deoparte, într-un loc pustiu al oraşului numit Betsaida. Dar mulţimile, prinzând de veste, au mers după Dânsul şi El, primindu-le, le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu; iar pe aceia care aveau trebuinţă de tămăduire îi făcea sănătoşi.

„Mulţi chemaţi, puţini aleşi”

Această pericopă biblică este un fragment din capitolul al IX-lea din Evanghelia după Luca. Desprinsă din context, pericopa ni-l prezintă în prim plan pe Irod Antipa, tetrarhul Galileii care era nedumerit în le­gătură cu Iisus, iar în plan secund ne sunt prezentaţi cei 12 apostoli, care s-au întors din misiunea de probă în care au fost trimişi. În Evanghelia după Luca accentul nu este însă pus pe Irod, ci pe Domnul Hristos, Care i-a trimis pe cei 12 apostoli în misiune de probă, Care i-a săturat pe cei cinci mii de oameni, Care s-a schimbat la faţă înaintea Apostolilor Petru, Iacov şi Ioan şi Care a vindecat apoi un copil demonizat. Totuşi de ce această pericopă începe cu nedumerirea lui Irod? Pentru a arăta lipsa de credinţă a tetrarhului care, după ce a fost mustrat de proorocul Ioan Botezătorul pentru păcatul său, l-a întemniţat pe profet şi i-a tăiat capul. Şi exista credinţa că Ioan a înviat, sau că s-a arătat Ilie profetul, cel care nu a trecut prin moarte, sau că unul din proorocii vechi au înviat şi lu­crează în persoana Domnului Hristos.[1] De fapt era o credinţă falsă, o cre­dinţă străină de credinţa revelată a Vechiului Testament, o credinţă îm­prumutată din Orientul îndepărtat, cum că sufletele s-ar reîncarna în alte trupuri. Aceasta era şi credinţa tetrarhului Irod Antipa şi de aceea te­trarhul căuta să-l vadă pe Iisus.

Această lipsă de credinţă este pusă în antiteză cu credinţa aposto­lilor care, crezând în cuvântul Domnului Hristos, au plecat în misiu­ne de probă. Domnul Hristos le-a zis doar să nu ia nimic pe drum, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani şi nici să nu aibă cineva câte două haine.[2] De ce? Pentru că „vrednic e lucrătorul de plata lui”.[3] Şi apoi „credinţa vine din auzire, iar auzirea din cuvântul lui Dumnezeu”.[4] Dacă apos­to­lii s-au încredinţat şi au venit la credinţă ascultând cuvântul Domnului Hristos, şi ei la rândul lor au adus la credinţă pe alţii, care au ascultat cuvântul lor. Aşa s-au înmulţit ucenicii Domnului.

Această trimitere la propovăduire a celor 12 arată cum trebuie să se certifice şi să se verifice adevărata propovăduire, adevărata misiune. Apos­tolii şi urmaşii lor până astăzi oferă poporului hrana sufletească, cu­vân­tul lui Dumnezeu, iar poporul drept recunoştinţă le oferă acestor mi­sio­nari hrana trupească. Este o falsă misiune aceea care pretinde ascul­tarea cuvântului lui Dumnezeu prin mijlocirea bunurilor materiale. Aşa au apărut în istorie fracţiunile religioase care au rupt din trupul bisericii pe toţi cei care s-au dovedit a fi slabi duhovniceşte, pe toţi cei care şi-au făcut din credinţă nu un crez, ci un mijloc de bunăstare materială.

Iisus a fost urmat de ucenicii Săi nu pentru că era bogat. Dacă ci­ne­va l-a urmat din pricina bogăţiei – şi anume Iuda Iscarioteanul –, acesta a sfârşit spân­zurându-se. Pe Iuda Isacrioteanul nu l-a chemat Domnul la apostolat, ci mamona, adică banul. În Evanghelii nu ne este prezentată scena chemării lui Iuda la apos­tolat. Totuşi avem o pildă care poate pune în lumină cuvântul Domnului Hristos:

„Mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” (Mt 20, 16; 22, 14).

„Puţini aleşi” pentru că „ales” devine cel care răspunde chemării cu toată fiinţa sa, cel care se leapădă pe sine, cel care îşi ia crucea vieţii şi-L urmează pe Domnul Hristos.

Evanghelia a patra de la Taina Sfântului Maslu istoriseşte, spre final, că s-a apropiat de Domnul Hristos un cărturar, care i-a zis:

„Învăţătorule, Te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi; Fiul Omului însă nu are unde să-Şi plece capul.” (Mt 8, 19 – 20; Lc 9, 57 – 58).

Aşadar, degeaba vrei să vii după Mine, că nu am să-ţi ofer ceea ce vrei. Apoi, un altul dintre ucenici I-a zis: „Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc şi să îngrop pe tatăl meu.”.[5] Acestuia Iisus i-a zis:

„Vino după Mine şi lasă morţii să-şi îngroape morţii lor.” (Mt 8, 22; Lc 9, 60).

„Lasă morţii” – adică cei care şi-au robit sufletul cu bogăţiile lumii – „să-şi în­groape morţii lor – adică cei care şi-au încheiat viaţa departe de Dum­ne­zeu.[6] Pe de altă parte, a fi cu Dumnezeu înseamnă a căuta mai întâi Împărăţia lui Dum­ne­zeu şi dreptatea Lui. De ce? Pentru că toate celelalte se vor adăuga la timpul lor.

[1] Lc 9, 7 – 8.

[2] Mt 10, 9 – 10; Mc 6, 8 – 9; Lc 9, 3.

[3] Mt 10, 10.

[4] Rom 10, 17.

[5] Mt 8, 21; Lc 9, 59.

[6] Prin cuvintele „morţii lor” Iisus arată că mortul nu era dintre ai Lui. – cf. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, în PSB 23, p. 348.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
„Mulţi chemaţi, puţini aleşi” (Joi, Săptămâna a XXI-a după Rusalii)
„Mulţi chemaţi, puţini aleşi” (Joi, Săptămâna a XXI-a după Rusalii)
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/prileapetru/" target="_self">Pr. Petru Ioan Ilea</a>

Pr. Petru Ioan Ilea

Preot, doctor în teologie, hirotonit preot de către Preasfințitul Vasile Someșanul în data de 6 septembrie 2004 pe seama Centrului de Îngrijire și Asistență din Cluj-Napoca, Protopopiatul Cluj II unde a slujit până la data de 15 mai 2010 când a fost transferat la Parohia ,,Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca unde slujește în prezent.

Mai multe

Calea de la om la Dumnezeu | Duminica a 5-a după Paști

Calea de la om la Dumnezeu | Duminica a 5-a după Paști

Ev. Ioan 4, 5-42; Convorbirea lui Iisus cu femeia samarineancă „Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său; Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a aşezat lângă...

Părinții deșertului

Părinții deșertului

În conduita lor părinții deșertului au excelat prin multe singularități, au fost asceți aspri și mari mistici au trăit uneori ca niște fiare, uneori ca niște îngeri au făcut minuni și au gravat pe demoni. Toate acestea sunt adevărate, dar secundare și nu aceasta este...

Problema politică în opera lui Nicolae Steinhadt

Problema politică în opera lui Nicolae Steinhadt

În seria dialogurilor cu dr. Călin Emilian Cira, doctor în istorie și doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, abordăm o serie de teme specifice ce se regăsesc în opera scriitorului și monahului Nicolae Steinhardt, cunoscut și ca monahul...

Categoria Psalmilor Didactico-Sapiențiali – Psalmul 88 (89)

Categoria Psalmilor Didactico-Sapiențiali – Psalmul 88 (89)

Acest psalm regal, dar plin de substraturi didactico-sapiențiale, este la bază o rugăciune adresată lui Dumnezeu ca El să onoreze legământul davidic (2 Samuel 7). Conform specialiștilor poemul este atribuit levitului Etan – un înțelept al timpurilor (1 Regi 4, 31; 1...