Psaltirea – Catisma a treisprezecea

de | apr. 8, 2022

PSALMUL 91
Alcătuit pe vremea lui Iezechia

1. Bine este a lăuda pe Domnul și a cânta numele Tău, Preaînalte,

2. A vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea,

3. În psaltire cu zece strune, cu cântece din alăută.

4. Că m‑ai veselit, Doamne, întru făpturile Tale și întru lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura.

5. Cât s‑au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale!

6. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea,

7. Când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fărădelegea,

8. Ca să piară în veacul veacului. Iar Tu, Preaînalt ești în veac, Doamne.

9. Că, iată, vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fărădelegea.

10. Și se va înălța puterea mea ca a inorogului și bătrânețile mele unse din belșug.

11. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni, ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea.

12. Dreptul ca finicul va înflori și ca cedrul cel din Liban se va înmulți.

13. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori.

14. Încă întru bătrânețe unse se vor înmulți și bineviețuind vor fi, ca să vestească:

15. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate întru Dânsul.

PSALMUL 92
Al lui David

1. Domnul a împărățit, întru podoabă S‑a îmbrăcat; îmbrăcatu‑S‑a Domnul întru putere și S‑a încins,

2. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti.

3. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu.

4. Ridicat‑au râurile, Doamne, ridicat‑au râurile glasurile lor,

5. Ridicat‑au râurile valurile lor; dar mai mult decât glasul apelor clocotitoare,

6. Mai mult decât zbuciumul neasemuit al mării, minunat este, întru cele înalte, Domnul.

7. Mărturiile Tale s‑au adeverit foarte. Casei Tale se cuvine sfințenie, Doamne, întru lungime de zile.

PSALMUL 93
Al lui David

1. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a grăit.

2. Înalță‑Te, Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri.

3. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli?

4. Până când vor spune și vor grăi nedreptate; grăi‑vor toți cei ce lucrează fărădelegea?

5. Pe poporul Tău, Doamne, l‑au asuprit și moștenirea Ta au apăsat‑o.

6. Pe văduvă și pe sărac au ucis și pe orfani i‑au omorât.

7. Și au zis: «Nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacov».

8. Înțelegeți, dar, cei neînțelepți din popor, și cei nebuni, înțelepțiți‑vă odată!

9. Cel ce a sădit urechea oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul oare nu privește?

10. Cel ce pedepsește neamurile oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința,

11. Domnul, cunoaște gândurile oamenilor, că sunt deșarte.

12. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el,

13. Ca să‑l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului.

14. Că nu va lepăda Domnul pe poporul Său și moștenirea Sa nu o va părăsi,

15. Până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inima curată, care se țin de dânsa.

16. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea?

17. Că de nu mi‑ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s‑ar fi sălășluit în iad sufletul meu.

18. Când am zis: «S‑a clătinat piciorul meu», mila Ta, Doamne, mi‑a ajutat mie.

19. Doamne, când s‑au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu.

20. Nu va sta împreună cu Tine scaunul fărădelegii, cel ce face asuprire împotriva legii.

21. Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi.

22. Dar Domnul mi‑a fost mie scăpare și Dumnezeul meu, ajutorul nădejdii mele;

23. Le va răsplăti Domnul după fărădelegea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru.

Slavă…

PSALMUL 94
Al lui David

1. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru.

2. Să întâmpinăm fața Lui întru laudă și în psalmi să‑I strigăm Lui,

3. Că Dumnezeu mare este Domnul și Împărat mare peste tot pământul.

4. Că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt.

5. Că a Lui este marea și El a făcut‑o pe ea, și uscatul mâinile Lui l‑au zidit.

6. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne‑a făcut pe noi.

7. Că El este Dumnezeul nostru și noi, poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui.

8. O, de I‑ați auzi glasul care zice: «Să nu vă învârtoșați inimile voastre,

9. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu,

10. Unde M‑au ispitit părinții voștri, M‑au ispitit și au văzut lucrurile Mele.

11. Patruzeci de ani am urât neamul acesta și am zis: «Pururea rătăcesc cu inima».

12. Și ei n‑au cunoscut căile Mele, că M‑am jurat întru mânia Mea: «Nu vor intra întru odihna Mea».

PSALMUL 95
Al lui David. La Evrei fără titlu

1. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul.

2. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui.

3. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui;

4. Că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este; mai presus decât toți dumnezeii.

5. Că toți dumnezeii neamurilor sunt idoli; iar Domnul cerurile a făcut.

6. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui.

7. Aduceți Domnului, semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste; aduceți Domnului slavă numelui Lui.

8. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui. Închinați‑vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui.

9. Să tremure de fața Lui tot pământul. Spuneți între neamuri că Domnul a împărățit,

10. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti; judeca‑va popoare întru dreptate.

11. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele ce sunt întru ea; să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele.

12. Atunci se vor bucura toți copacii pădurii, de fața Domnului, că vine, vine să judece pământul.

13. Judeca‑va lumea întru dreptate și popoarele întru adevărul Său.

PSALMUL 96
Al lui David

1. Domnul împărățește! Să se bucure pământul, să se veselească insule multe.

2. Nor și negură împrejurul Lui, dreptatea și judecata este temelia neamului Lui.

3. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Lui.

4. Luminat‑au fulgerele Lui lumea; văzut‑a și s‑a cutremurat pământul.

5. Munții ca ceara s‑au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul.

6. Vestit‑au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui.

7. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor.

8. Închinați‑vă Lui toți îngerii Lui; auzit‑a și s‑a veselit Sionul

9. Și s‑au bucurat fiicele Iudeii, pentru judecățile Tale, Doamne.

10. Că Tu ești Domnul Cel Preaînalt peste tot pământul; înălțatu‑Te‑ai foarte, mai presus decât toți dumnezeii.

11. Cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul; Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui; din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei.

12. Lumină a răsărit dreptului și celor drepți cu inima, veselie.

13. Veseliți‑vă, drepților, în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui!

Slavă…

PSALMUL 97
Al lui David

1. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul.

2. Mântuitu‑l‑a pe el dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui.

3. Cunoscută a făcut Domnul mântuirea Sa; înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa.

4. Pomenit‑a mila Sa lui Iacov și adevărul Său casei lui Israel;

5. Văzut‑au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru.

6. Strigați lui Dumnezeu tot pământul; cântați și vă bucurați și cântați.

7. Cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire;

8. Cu trâmbițe și în sunet de corn, strigați înaintea Împăratului și Domnului.

9. Să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și cei ce locuiesc în ea.

10. Râurile vor bate din palme, deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine, vine să judece pământul.

11. Judeca‑va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire.

PSALMUL 98
Al lui David

1. Domnul împărățește: să tremure popoarele; șade pe heruvimi: să se cutremure pământul.

2. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele.

3. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este. Și cinstea împăratului iubește dreptatea.

4. Tu ai întemeiat dreptatea; judecată și dreptate în Iacov, Tu ai făcut.

5. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este!

6. Moise și Aaron, între preoții Lui, și Samuel, între cei ce cheamă numele Lui.

7. Chemat‑au pe Domnul și El i‑a auzit pe ei, în stâlp de nor grăia către ei;

8. Căci păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care le‑a dat lor.

9. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i‑ai auzit pe ei; Dumnezeule, Tu Te‑ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor.

10. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în Muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul, Dumnezeul nostru!

PSALMUL 99
Al lui David

1. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie.

2. Cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeul nostru; El ne‑a făcut pe noi și nu noi.

3. Iar noi, poporul Lui și oile pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui cu cântări lăudați‑L pe El.

4. Cântați numele Lui! Că bun este Domnul; în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui.

PSALMUL 100
Al lui David

1. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne.

2. Cânta‑voi și voi merge, cu pricepere, în cale fără prihană. Când vei veni la mine?

3. Umblat‑am întru nerăutatea inimii mele, în casa mea.

4. N‑am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe călcătorii de lege i‑am urât.

5. Nu s‑a lipit de mine inima îndărătnică; pe cel rău, care se depărta de mine, nu l‑am cunoscut.

6. Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l‑am izgonit.

7. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n‑am mâncat.

8. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea.

9. Nu va locui în casa mea cel mândru; cel ce grăiește nedreptăți nu va sta înaintea ochilor mei.

10. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fărădelegea.

Slavă…

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Psaltirea – Catisma a treisprezecea
Psaltirea – Catisma a treisprezecea
/

Mai multe

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 12)

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 12)

Merită să observăm că simplitatea și smerenia fac casă bună, cele două potențându-se reciproc: cu cât omul trăiește o viață mai simplă, cu atât mai ușor îi e fie smerit. Și invers: cu cât omul e mai smerit cu atât îi e mai ușor să ducă o viață simplă. Florenski...

Boala și cauzele ei

Boala și cauzele ei

„Viața este, în esență, o sfidare provizoriu a morții. Fiecare dintre celulele noastre nu se menține decât cu prețul unei lupte permanente împotriva forțelor care tind să o distrugă. Încă din tinerețe, țesuturile noastre conțin largi zone de degradare și uzură. Încă...