Gătirea căii Domnului la prima şi a doua Sa venire pe pământ

de Spiritualitate

Înainte ca Domnul Hristos să se întrupeze, proorocii Vechiului Testament întrezăreau această clipă a venirii lui Dumnezeu pe pământ şi-i îndemnau pe cei ce-L doreau pe Dumnezeu să-I gătească înainte calea. Iată, de pildă, pentru prima Sa venire pe pământ, proorocul Isaia, în capitolul 40 a cărţii sale, versetele 3-5, spune câteva cuvinte extraordinare, pe care vi le citesc: „Un glas strigă: «În pustiu gătiţi calea Domnului, drepte faceţi în loc neumblat cărările Dumnezeului nostru. Toată valea să se umple şi tot muntele să se plece şi să fi e cele strâmbe drepte şi cele colţuroase căi netede. Şi se va arăta slava Domnului şi tot trupul o va vedea, căci gura Domnului a grăit»”.

Nu numai proorocul Isaia grăieşte despre prima venire a Domnului Iisus Hristos pe pământ, ci şi alţi prooroci. Eu vă mai dau un citat din proorocul Maleahi, din capitolul 3, primele două versete: „Iată, Eu trimit pe îngerul Meu şi va găti calea înaintea feţei Mele şi va veni îndată Domnul în templul Său pe care Îl căutaţi şi îngerul legământului pe Care voi Îl doriţi. Iată, vine!, zice Domnul Savaot. Şi cine va putea îndura ziua venirii Lui şi cine se va putea ţine bine când el se va arăta? Căci El este ca focul topitorului şi ca leşia ’nălbitorului”.

Sfântul Ioan Botezătorul, aşa cum aţi auzit, repeta cuvintele proorocului Isaia: „Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”. El era un ascet prin excelenţă, trăia în pustiul Iudeii, unde parte dintre frăţiile voastre aţi fost, acolo unde Domnul nostru Iisus Hristos, venind la Iordan, a fost botezat de către Ioan. Felul în care se exprimă Sfântul Ioan Botezătorul, gândindu-se la venirea Domnului Iisus Hristos, este metaforic. Aceasta, pentru că metaforele pe care le foloseşte, comparând pregătirea spirituală a venirii Domnului pe pământ, le ia dintr-o preocupare frecventă din vremea aceea, a pregătirii triumfale a venirii unui demnitar pământesc. Ştiţi cum este în Pustiul Iudeii şi-n tot Orientul Mijlociu. E pământ pustiu, sunt dune de nisip. Când era vorba de a găti calea pentru demnitarul aşteptat, oamenii trebuiau să umple toate gropile şi să netezească dunele de nisip, pregătind astfel calea. Interpretat spiritual, lucrul acesta îl cere Sfântul Ioan Botezătorul.

întrebarea pe care ne-o punem, fi reşte, este următoarea: când s-a arătat Domnul Hristos? La Bobotează sau la Crăciun? Abia am sărbătorit marele praznic al Naşterii Domnului, când Îl vedeam pe Domnul Hristos „mititel, înfăşeţel, în scutec de bumbăcel”, culcat fi ind în ieslea din Betleem. Iată ce ne spun în acest sens imnografii cu referire la faptul că, în mod desăvârşit, Domnul Iisus Hristos se arată la Iordan. Vă citesc una dintre cântările care s-a repetat frecvent în ziua trecută: „Strălucit a fost praznicul ce a trecut, dar şi mai strălucit Mântuitorule este cel ce vine; acela a avut binevestitor pe înger, iar acesta a afl at pregătitor pe Înaintemergătorul. La acela, vărsându-se sânge a plâns Betleemul, ca unul fără de fii. La acesta apele binecuvântându-se, cu mulţi fii se cunoaşte scăldătoarea. Atunci, steaua a înştiinţat pe magi, acum Tatăl Te arată pe Tine lumii, cel ce te-ai întrupat şi iarăşi vei veni în chip văzut, Doamne, slavă Ţie”.[i]

Se vede că venirea Domnului pe pământ a fost pregătită cu minuţiozitate şi acest fel minuţios în care a fost pregătită cea dintâi venire a Domnului Iisus Hristos pe pământ o aflăm relatată în toate Evangheliile. Eu o să vă citesc din Evanghelia după Luca. În capitolul 3, începând cu versetul 1 citim: „În al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al Ituriei şi al ţinutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, în zilele arhiereilor Ana şi Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia în pustie. Şi a venit el în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor, precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia Proorocul: «Glasul celui ce strigă în pustie: gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui. Orice vale se va umple şi orice munte şi orice deal se va pleca. Căile cele strâmbe se vor face drepte şi cele colţuroase drumuri netede. Şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu»”.

Mulţimile de oameni, la care Ioan le propovăduia şi-i îndemna să pregătească bine calea Domnului, se întrebau în ce mod pot pregăti calea venirii lui Mesia pentru întâia oară pe pământ. Acestora, Ioan Botezătorul le zicea: „Acum, securea stă la rădăcina pomului. Deci orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc. Şi mulţimile îl întrebau: «Ce să facem deci?» Răspunzând. Ioan le zicea: «Cel ce are două haine, să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate, să facă asemenea»”. Iată că se cerea o implicare socială încă de pe vremea lui Ioan Botezătorul. Au venit şi vameşii, pe care azi i-am numi funcţionari publici, să se boteze şi l-au întrebat: „Învăţătorule, noi ce să facem?” Acestora le-a răspuns: „Nu faceţi nimic mai mult peste ce vă este rânduit”. La fel îl întrebau şi ostaşii la rândul lor: „Dar noi, ce să facem?” Răspunsul a venit la fel de prompt: „Să nu asupriţi pe nimeni, nici să învinuiţi pe nedrept şi să fiţi mulţumiţi cu solda voastră”. Aşa înţelegea Sfântul Ioan Botezătorul gătirea căii Domnului pentru prima Sa venire pe pământ. Când pregătirea a fost gata, Domnul Iisus Hristos a venit la Iordan şi a fost botezat de către Ioan.

Aşa cum, pentru prima venire, proorocii i-au îndemnat pe oameni să pregătească bine calea, aşa cum Sfântul Ioan Botezătorul i-a îndemnat pe oameni să facă acelaşi lucru, aşa şi pentru a doua venire, Apostolii Domnului Iisus Hristos şi toţi sfi nţii ne îndeamnă pe toţi să-i pregătim calea. Iată, de pildă, Sfântul Petru, în a doua Epistolă, în capitolul 3, începând cu versetul 3, zice: „Întâi, trebuie să ştiţi, că în zilele cele de apoi vor veni cu batjocură batjocoritori care vor umbla după poftele lor şi vor zice: Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri toate aşa rămân, ca de la începutul făpturii, căci ei, în chip voit uită aceasta că cerurile erau de demult şi că pământul s-a închegat la cuvântul Domnului din apă. Şi prin apă, lumea de atunci a pierit înecată. Iar cerul de acum şi pământul sunt ţinute prin acelaşi cuvânt şi păstrate pentru focul din ziua judecăţii şi a pieirii oamenilor necredincioşi. Şi aceasta, una, să nu vă rămână ascunsă, iubiţilor, că o singură zi înaintea Domnului este ca o mie de ani şi o mie de ani, ca o zi. Domnul nu întârzie cu făgăduinţa Sa cum socotesc unii că e întârziere, ci îndelung rabdă pentru voi, nevoind să piară cineva, ci toţi să vină la pocăinţă”. Aceasta este pregătirea celei de-a doua veniri a Domnului Iisus Hristos.

Creştinii buni Îi pregătesc calea prin pocăinţă, adică printr-o viaţă aleasă. Multe neîmpliniri şi păcate facem, însă, tuturor, Domnul Iisus Hristos ne deschide uşa pocăinţei şi, în felul acesta, pregătim cea de-a doua venire a Mântuitorului nostru.


[i] Mineiul pe ianuarie, Editura I.B.M.B.O.R.,Bucureşti, 1997, p. 27.


Sursa: Chiriacodromion contemporan / † Andrei, Arhiepiscop şi Mitropolit, Editura Renaşterea, 2016

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Spiritualitate
Maternitatea Maicii Domnului

Maternitatea Maicii Domnului

Maternitatea Maicii Domnului implică în primul și în primul rând acel „fie!”, rostit în chip hotărât în fața arhanghelului.Din acel moment, ea devine cea care-L poartă în pântece pe Hristos. Îi va fi mamă, comportându-se întru totul la modul superlativ din această...

Atitudinea demnă a Maicii Domnului

Atitudinea demnă a Maicii Domnului

Episodul întâlnirii cu dreptul Simeon se încheie cu previziuni sumbre pentru Maica Domnului. Bătrânul e recunoscător lui Dumnezeu pentru împlinirea făgăduinței, însă ține să-i transmită Fecioarei că prin însăși sufletul ei va trece sabie. Grele și descurajatoare...

Maica Domnului, stâlp al credinței

Maica Domnului, stâlp al credinței

Alături de parabola fiului risipitor, momentul de după Răstignire, în care Hristos are un dialog cu Maica îndurerată și ucenicul iubit, reprezintă cu certitudine una dintre imaginile cu cel mai puternic impact emoțional ale Noului Testament. În agonia ultimelor clipe,...

Fie mie după Cuvântul Tău!

Fie mie după Cuvântul Tău!

Dacă nunta din Cana Galileii ne aduce în atenție Evanghelia Maicii Domnului, ce gravitează în jurul unui mesaj scurt, clar articulat și ne-o reliefează pe cea în cauză drept o „odighitrie”, adică o călăuzitoare, cu mult înainte de apariția icoanei cu acest nume,...

Maica Domnului și feminismul

Maica Domnului și feminismul

Vă propun astăzi să medităm la doi termeni-cheie, ai unui discurs ce ar putea deveni des uzitat în spațiul teologic și cel social: Maica Domnului și feminism. Trăim într-o societate în care, de câteva decenii, dacă nu chiar de mai bine de un secol, rolul femeii a...

Maica Domnului, mijlocitoare pentru noi la Fiul ei

Maica Domnului, mijlocitoare pentru noi la Fiul ei

Vă propun să pornim astăzi în înțelegerea Maicii Domnului și a acțiunilor ei de la compararea a două episoade evanghelice: ispitirea din Carantania și nunta din Cana Galileii. Personajul principal al amândurora este Hristos. Și într-o parte, și în alta, este contactat...