„Roada Duhului” (Joi, Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

de | ian. 25, 2024

Evanghelia zilei: Lc 21, 28 – 33

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: prindeţi curaj şi vă ridicaţi capetele voastre, pentru că se apropie mântuirea voastră. Apoi le-a spus o pildă: priviţi smochinul şi toţi co­pacii; când înfrunzesc ştiţi şi voi, privind la ei, că vara este aproape. Aşa şi voi, când veţi vedea făcându-se acestea, să ştiţi că aproape este împărăţia lui Dumnezeu. Ade­vărat vă spun că nu va trece neamul acesta, până ce nu vor fi toate acestea. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

„Roada Duhului”

După ce a profeţit dărâmarea Ierusalimului Domnul Hristos le-a spus uce­ni­cilor Săi:

„Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie.” (Lc 21, 28).

Ştim că apostolii până la Pogorârea Sfântului Duh stăteau închişi de frica iudeilor. Abia după ce au fost îmbrăcaţi cu putere de sus au pă­răsit frica şi plini de curaj au început să binevestească Evanghelia Împă­răţiei, zicând:

„Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre şi veţi primi darul Duhului Sfânt.” (Fapte 2, 38).

Apoi chiar dacă au fost prinşi şi duşi înaintea conducătorilor şi a re­gilor, apostolii au stat înaintea lor plini de curaj, amintindu-şi de cu­vântul Domnului Hristos:

„Iar când vă vor duce ca să vă predea, nu vă îngrijiţi dinainte ce veţi vorbi, ci să vor­biţi ceea ce se va da vouă în ceasul acela. Căci nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Sfânt.” (Mc 13, 11).

Aşa s-a întâmplat cu Apostolii Petru şi Ioan care au fost aduşi să dea soco­teală în faţa sinedriului. Lor li s-a poruncit să nu mai grăiască, nici să mai înveţe în numele lui Iisus Hristos. Atunci apostolii plini de curaj au zis către ei:

„Judecaţi dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim cele ce am văzut şi am auzit.” (Fapte 4, 19 – 20).

Această putere a sufletului de a înfrunta nedreptatea în numele dreptăţii au primit-o apostolii şi urmaşii lor prin puterea Sfântului Duh.

„Prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre – spune Domnul Hristos. De ce? Pentru că răscumpărarea voastră se apropie.” (Lc 21, 28).

Ce înseamnă acest cuvânt „răscumpărare” în limbaj teologic? Por­nind de la însuşi numele Mântuitorului, putem spune că răscumpărarea înseamnă „izbăvire”, „salvare”, „dezrobire”. Ea se numeşte „iconomie” sau „mântuire obiectivă”, iar în­su­şirea de fiecare om a acestei iconomii mântuitoare prin harul Duhului Sfânt se nu­meşte „îndreptare”, „sfinţire” sau „mântuire subiectivă”.[1]

De mântuirea obiectivă beneficiază numai „cei ce vor crede şi se vor boteza”.[2] Aceasta înseamnă că ea trebuie să fie însuşită prin viaţa cea nouă în Hristos, adică prin credinţă, prin fapte de iubire şi prin su­ferinţă „care sfinţeşte pe Hristos în inimi” – cum spune Sfântul Apostol Petru în întâia sa epistolă sobor­nicească[3] şi cum ne îndeamnă Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, în capi­tolul al XVI-lea:

„În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.” (In 16, 33).

Fiecare om este chemat să transforme cosmosul şi ambianţa vieţii sale te­restre, transformându-se în acelaşi timp pe sine însuşi, printr-un efort continuu de consacrare şi spiritualizare.[4] Aşadar, procesul de do­bândire a mântuirii în­seamnă efort, luptă duhovnicească. Sfântul Apos­tol Pavel vorbeşte despre acea „trăire în Duhul” a credincioşilor.[5] Apoi Sfântul Serafim de Sarov spune că „scopul vieţii creştine este dobân­direa Duhului Sfânt”;[6] adică o continuă dobân­dire a Duhului, o con­tinuă îmbogăţire în Duhul Sfânt. Acesta este rostul pentru care cerem venirea şi sălăşluirea întru noi a Duhului Sfânt rostind în rugăciune:

„Împărate Ceresc, Mângâietorule, (…) vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.”.

Dacă prin întruparea Fiului lui Dumnezeu şi prin mântuirea obiec­tivă reali­zată de El suntem „recapitulaţi”, (cuprinşi) în Hristos în chip virtual, după înte­meierea Bisericii creştine, recapitularea devine activă pentru toţi cei care fac parte din Biserică,[7] căci Biserica, având drept cap pe Hristos, este „trupul Lui şi împlinirea celui ce plineşte toate întru toţi”,[8] cum spune şi Arhimandritul Iustin Popovici în lucrarea sa Omul şi Dumnezeul-Om:

„Prin puterea Lui dumnezeiască Duhul Sfânt îi uneşte pe toţi credincioşii într-un singur trup, care este Biserica. Astfel Duhul Sfânt este arhitectul şi constructorul Bisericii. Prin Duhul Sfânt ne zidim toţi în trupul Bisericii; ne botezăm în El într-un trup, devenind concorporali cu Hristos. Într-adevăr, prin Duhul Sfânt omul devine om al lui Hristos, devine creştin, devine mădular al Bisericii.”.[9]

Sfântul Simeon Noul Teolog a spus că noi trebuie să devenim conştienţi de lucrarea harului. Un creştin adevărat trebuie să simtă cum îl ajută Dumnezeu. Or, Dumnezeu îl ajută să progreseze din treaptă în treaptă spre o unire mereu mai sporită cu El. El ne ajută să devenim mai buni, mai puternici în faţa ispitelor, mai iubitori faţă de ceilalţi, mai sme­riţi, mai umani. Numai o astfel de fiinţă poate rosti cuvinte care îi pot stimula pe oameni, îi pot ajuta, îi pot câştiga pentru viaţa în Hristos.[10]

Şi tot Sfântul Simeon Noul Teolog spune că:

„Sufletul e nevăzut, nu se vede dacă e sănătos sau nu… Sunt însă semne vă­zute care fac vădită tuturor starea sa.”.[11]

Ce fel de semne? Anume: într-un suflet sănătos Duhul Sfânt aduce roade. Ce fel de roade? Spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni:

„Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bună­tatea, face­rea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia” (Gal 5, 22 – 23),

şi încheie, zicând:

„Împotriva unora ca acestea nu este Lege.” (Gal 5, 23).

[1] Păr. Galeriu, Jertfă şi răscumpărare, p. 183.

[2] Mc 16, 16.

[3] 1 Ptr 3, 15.

[4] Pr. Nicolae Macsim, Aspectul kenotic al Răscumpărării, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, nr. 1 – 3/1990, p. 41.

[5] Gal 5, 25.

[6] Viaţa şi învăţăturile Sfântului Serafim de Sarov, Mănăstirea Slătioara, 1995, p. 54.

[7] Arhim. Chesarie Gheorghescu, Învăţătura ortodoxă despre iconomia dumneze­iască şi bisericească, în Studii Teologice, nr. 3 – 6 / 1980, Bucureşti, p.306.

[8] Efes 1, 22 – 23.

[9] Arhim. Iustin Popovici, Omul şi Dumnezeul-Om, pp. 175 – 176.

[10] M. Costa de Beauregard, Dumitru Stăniloae, Mică dogmatică vorbită – dialoguri la Cernica,  pp. 132 – 133.

[11] TomÁŠ ŠpidlÍk, Spiritualitatea Răsăritului creştin. 1. Manual sistematic, p. 109.

Meditație la Evanghelia zilei
Meditație la Evanghelia zilei
„Roada Duhului” (Joi, Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/prileapetru/" target="_self">Pr. Petru Ioan Ilea</a>

Pr. Petru Ioan Ilea

Preot, doctor în teologie, hirotonit preot de către Preasfințitul Vasile Someșanul în data de 6 septembrie 2004 pe seama Centrului de Îngrijire și Asistență din Cluj-Napoca, Protopopiatul Cluj II unde a slujit până la data de 15 mai 2010 când a fost transferat la Parohia ,,Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca unde slujește în prezent.

Emisiuni recente

Duminica a III –a după Paști (A Mironosițelor) | Marcu 15, 43-47

Duminica a III –a după Paști (A Mironosițelor) | Marcu 15, 43-47

Duminica de astăzi, cunoscută drept a Mironosițelor sau a Miroforelor, poate fi considerată sărbătoarea femeii și feminității creștine. Virtuțile care reprezintă, prin excelență, femeile sunt: credincioșia, evlavia, delicatețea, discreția, pudoarea, buna-cuviință,...

Apostol Fapte 6, 1-7 – Alegerea celor șapte diaconi

Apostol Fapte 6, 1-7 – Alegerea celor șapte diaconi

Pericopa aceasta apostolică ne vorbește despre creșterea numărului credincioșilor din Biserica Ierusalimului, fapt ce duce la apariția unor nefericite conflicte între membrii ei. Văduvele creștine care proveneau dintre mediile păgâne, erau trecute cu vederea la...